Ημέρα: 24 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας, αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 ΄. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το …

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 …

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Read More »

Διακήρυξη δημοπράτησης της β΄ φάσης της ανάπλασης στην Κάτω Αχαΐα

ΕΣΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2. Π-Υ dsigned ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ(1) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ Η-Μ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΑΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220221 ΥΔΡ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΑΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Β ΦΑΣΗ

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων