Καλείστε να συμμετάσχετε στην 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας, αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β’) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  • 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, μετά την αναπομπή της  από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αριθ. πρωτ. 24580/23-2-2021 /ΑΔΑ:Ω533ΟΡ1Φ-ΒΟΗ απόφασης) .

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα  αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου και κατ΄ επέκταση  την εύρυθμη λειτουργίας του .

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ