«Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΔΑ: 7Ι2ΞΩ9Ν-ΓΘΤ

                                 

                              ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 284/2016

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 23/2016 έκτακτης συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

 

  ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών»

 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη (10η ) του μηνός Νοεμβρίου (11ου) του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 19850/10-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Βασίλειου Αριστ. Γκοτσόπουλου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαπέντε (15) μέλη:

 

Παρόντες Απόντες
 

1.     Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος πρόεδρος

2.     Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος

3.     Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς

4.     Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς

5.     Σπυρίδων  Ανδ. Τραχάνης

6.     Αλέξιος  Σπ. Ορδίτης

7.     Χρήστος  Ανδ. Σκάγιας\

8.      Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος

9.     Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

10.  Σπυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος

11.  Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας

12.  Ηλίας Χρ. Καμπέρος

13.  Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος

14.  Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης

15.  Αλέξιος  Δημ. Θανόπουλος

 

 

1.      Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος

2.      Άγγελος Σωτ. Διακάτος

3.      Παναγιώτης  Αθ. Ράθωσης

4.      Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη

5.      Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου

6.      Χρήστος  Νικ. Φιλιππόπουλος

7.      Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός

8.      Νικόλαος Αν.  Καραμαλίκης

9.      Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ

10.   Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος

11.   Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος

12.   Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και   προσκλήθηκαν νόμιμα.

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας  Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος είπε: η παρούσα συνεδρίαση συγκαλείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και  ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να εγκρίνουν το κατεπείγον αυτής, διότι το υπό συζήτηση θέμα κρίνεται κατεπείγον καθώς υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες και  αφορά έγκριση διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών για Ανανέωση αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών .

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Σκάγια, ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών», έθεσε υπόψη των Δημοτικών Συμβούλων την υπ’ αριθ. 19613/07-11-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

ΣΧΕΤ.: «Με αριθμ.: 115125/Κ1-1773/02-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης κ΄ Τουρισμού ».

Μετά την παραπάνω σχετική εγκύκλιο και σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ.: 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) πρέπει δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης ήτοι μέχρι την 11-11-2016 να αποφασίσουμε και να ορίσουμε την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσης των αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών των επαγγελματιών αδειών πωλητών Λαϊκών αγορών που έχουν μόνιμη κατοικία στον Δήμο μας .

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 11-01-2017.

Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .

Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών

δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη,

η) Δημοτική ενημερότητα ,

θ) Φωτοαντ/φο αστυνομικής ταυτότητας ,

ι) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,

κ) Την Επαγγελματική άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών .

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπου :

1.Να κληθούν οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στον Δήμο μας να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο μας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών τους , αφού πρώτα προμηθευτούν την αίτηση με τα δικαιολογητικά από τον Δήμο μας έως και την ……..( να ορισθεί ημερομηνία ) τελευταία ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών .

  1. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι της 11-01-2017 .
  2. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .
  3. Η ως άνω απόφαση για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας ( πρώην Δημαρχεία ), να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμο μας ,να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες,  να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.»

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την  20 – 12 – 2016  τελευταία ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών  και την ψήφιση του θέματος σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις  του άρθρου 39 παρ. 2  του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ.: 118/15-05-2014 τεύχος Α΄), β) την αριθ. 115125/Κ1-1773/02-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης κ΄ Τουρισμού γ) την υπ’ αριθ. 19613/07-11-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να κληθούν οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών, που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στον Δήμο μας, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο μας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών τους , αφού πρώτα προμηθευτούν την αίτηση με τα δικαιολογητικά από τον Δήμο μας έως και την 20-12-2016 τελευταία ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών .

 

  1. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 11-01-2017.

 

  1. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

 

  1. Η παρούσα απόφαση για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών  Ανανέωσης Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας ( πρώην Δημαρχεία ), να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμο μας , να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες,  να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 284/2016.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

[υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφές]

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων