ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών  Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ∆ήµου ∆υµαίων (Κ.Ε.∆.∆Υ.)»με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού, ή ανά ομάδα . ή ανά υποομάδα, για μεν τα υγρά καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τον Νομό Αχαΐας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή για τον Νομό Αχαΐας, το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14), για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή μονάδας και θα είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς της μελέτης της υπηρεσίας. που θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ- Α.Φ.Μ. 998751013 – Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΑΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50 – Τ.Κ. 25200, NUTS: EL632

Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.dimosdimaion.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2693024679 Fax: 2693022076

E-mail: a.orditi@ddachaias.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

 

 1. Τίτλος: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆υµαίων (Κ.Ε.∆.∆Υ.)»

 

 1. Προμήθεια – Προδιαγραφές

Η προμήθεια, καθώς και οι προδιαγραφές αυτής αναφέρονται αναλυτικά στην απο 05/12/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

 

 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας

 

 1. Συνοπτική περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας των Σχ. Επιτροπών Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ),  και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆υµαίων (Κ.Ε.∆.∆Υ.). ως φαίνονται αναλυτικά και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνοδεύει την παρούσα.

 1. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

 

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρα 10.000 1,27 12.700,00
2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 Λίτρα 110.000 1,13 124.300,00
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 500 0,85 425,00
                                                                                              Σύνολο υποομάδας 1

 

137.425,00

 

 

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

2

Βαλβολίνη SAE 90 09211400-5 Λίτρα 400 3,50 1.400,00
2 Βαλβολίνη SAE 140 09211400-5

 

Λίτρα 50 4,00 200,00
3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων

SAE  15W/40

09211100-2 Λίτρα 800 3,50 2.800,00
4 Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων

SAE 20W/50 (για 10.000 km)

09211100-2 Λίτρα 300 3,50 1.050,00
5 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων

SAE 15W/40 (για 10.000 km)

09211100-2 Λίτρα 300 3,50 1.050,00
6 Λάδι υδραυλικών συστημάτων ISO 68 09211600-7 Λίτρα 1800 3,50 6.300,00
7 Ad-Blue 24957000-7

 

Λίτρα 600 2,00 1.200,00
8 Υγρό φρένων dot 4 09211650-2

 

Λίτρα 20 4,00 80,00
9 Λάδι ιξώδους SAE 30 για μικρούς βενζινοκινητήρες 09211100-2 Λίτρα 50 2,50 125,00
10 ATF DEXRON III 09211600-7 Λίτρα 50 4,50 225,00
                                                                                       Σύνολο υποομάδας 2 14.430,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

151.855,00
ΦΠΑ 24% 36.445,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(υποομάδας 1 + υποομάδας 2)

188.300,20

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)

 

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρα 1600 1,27 2.032,00
  Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 800 1,13 904,00
Σύνολο υποομάδας 1  
ΣΥΝΟΛΟ 2.936,00
ΦΠΑ 24% 704,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(υποομάδας 1)

3.640,64
 
 

ΟΜΑΔΑ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 15.000 0,85 12.750,00
 
Σύνολο υποομάδας 1  
ΣΥΝΟΛΟ 12.750,00
ΦΠΑ 24% 3.060,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(υποομάδας 1)

15.810,00

 

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 10.000 0,85 8.500,00
 
Σύνολο υποομάδας 1  
ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00
ΦΠΑ 24% 2.040,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(υποομάδας 1)

10.540,00

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας

Σύνολο
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρα 1.000 0,85 850,00
 
Σύνολο υποομάδας 1  
ΣΥΝΟΛΟ 850,00
ΦΠΑ 24% 204,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(υποομάδας 1)

1.054,00
 
   
Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια καυσίμων, θα γίνεται από πρατήριο μόνο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για τον καθημερινό και χωρίς προβλήματα ανεφοδιασμό των οχημάτων. Λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων του δήμου και προς αποφυγή του κόστους και του χρόνου μετακίνησης των οχημάτων προς το πρατήριο ανεφοδιασμού, αυτό θα είναι προτιμότερο να βρίσκεται σε απόσταση δεκαπέντε (15) το πολύ χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του Δήμου και του νομικού του προσώπου, από όπου θα εφοδιάζονται όλα τα οχήματα του Δήμου, είτε σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανεφοδιάζει τα οχήματα με δικά του ασφαλή μέσα και τρόπο (βυτιοφόρα) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Ο.Τ.Α.Δ., στην έδρα του στην Κάτω Αχαΐα καθώς των σχολικών επιτροπών Α΄& Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις έδρες των σχολείων και της ΚΕΔΔΥ.

 

 

 1. Διάρκεια σύμβασης:

. Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης κι έχει διάρκεια μέχρι εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους.

 

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α..

 

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης:

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosdimaion.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr).

 

 1. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

 

 • Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
 • Τετάρτη 29/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

α. Κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 1. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ

ADAM ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ψ. Υ. ΑΧΑΙΑ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων