ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYMSITE– HORIZON 2021

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του Προγράμματος  SYMSITE – HORIZON 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (περίπτ.κζ΄παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων εξαιρούνται.

5. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4325/2015 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων δεν απαιτείται πλέον έγκριση της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.)

9. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 11072/18-2-2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

 10. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου SYMSITES το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2021.

11. Την με αρ. 135/2022 (ΑΔΑ:9Ο8ΔΩ9Ν-8ΡΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαιας με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην πρόταση χρηματοδότησης με ακρωνύμιο «SYMSITES».

12. Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 833671 – SYMSITES. 13. Υπ’ αριθμ. 106/2022 (ΑΔΑ: Ω235Ω9Ν-Δ3Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής χρηματοδότησης και Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01 (TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2021) Topic: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01- 14 Type of Action: HORIZON-RIA Proposal number: 101058426 Proposal acronym: SYMSITES Type of Model Grant Agreement: HORIZON Action Grant Budget-Base) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. 

14. Τα υπ’αριθμ. 8136/19-7-2022 και 8135/19-7-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σχετικά με την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «SYMSITES».

15. Τη Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπ’ αριθμ. 8139/ 19-7-2022 του Δυτικής Αχαϊας ας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

16. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

18. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

19. Tις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016.

20. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016«Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».

21.Την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 320/2017.

Τις Ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος SYMSITES.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, κλάδου και κατηγορίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, χρονικής διάρκειας έως 28-2-2024  με δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης μέχρι τη λήξη της πράξης, με αντικείμενο την «Παρακολούθηση, το Συντονισμό και τη Διαχείριση του Έργου με τίτλο « Industrial Urban symbiosis and itssocial, economic and environmental impact on different European regions»  με ακρωνύμιο «SYMSITES», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2021». Η πράξη SYMSITES χρηματοδοτείται εξολοκλήρου μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2021.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΑΝΑΚΑΣ Α:
Κωδικός ΘέσηςΤόπος ΕκτέλεσηςΕιδικότηταΠεριεχόμενο Θέσης ΕργασίαςΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός Ατόμων
1ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΔιοικητική Υποστήριξη στην Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών και την ανάπτυξη επειχηρματικού μοντέλου για την αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYMSITE (HORIZON 2021)H χρονική περίοδος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης εως 28-2-2024  με δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης μέχρι τη λήξη της πράξης 31/5/2026. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος δίνεται δυνατότητα αντίστοιχης ανανέωσης.1

Ο κύριος στόχος του SYMSITES είναι να εφαρμόσει την περιφερειακή βιομηχανική αστική συμβίωση σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες με διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες,  και περιβαλλοντικές πτυχές, από τη βόρεια Δανία, μέσω της μέσης Αυστρίας έως τη νότια Ισπανία και την Ελλάδα.

Οι τέσσερις EcoSites θα  χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες για την επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων και την παραγωγή και ανακύκλωση ενέργειας, επιτρέποντας την καθαρή σύγκριση των

των επιπτώσεων των οικολογικών χώρων.

Τα τέσσερα EcoSites θα δημιουργήσουν ενάρετους κύκλους ενέργειας, επεξεργασμένων αποβλήτων και υγρών αποβλήτων μεταξύ των αστικών και βιομηχανικών οντοτήτων. Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν για τη συνεπεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων (WW), είναι:

Στόχος είναι:

Α) η επίτευξη σχεδόν μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή αρνητικού αποτυπώματος CO2- Β) η χρήση βιοαποβλήτων και μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων (NRW) για την

παραγωγή ενέργειας και επαναχρησιμοποιήσιμου νερού, καθώς και νέων πόρων υψηλής αξίας (HVNR), μειώνοντας έτσι την παραγωγή αποβλήτων κατά ~50%- ΑΚΖ  και LCC μελέτες και η ποσότητα που θα αποφευχθεί από τη μεταφορά (μονάδες τόνων-χιλιομέτρων) και από την υγειονομική ταφή (μονάδες τόνων/m3) θα  αξιολογήσει το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα αναπτυχθούν ειδικά εργαλεία για τη διάδοση της έννοιας I-US στην Ευρώπη.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Εικονική επίδειξη της αναπαραγωγής  δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές με τη δημιουργία δικτύου μεταξύ των ενώσεων αποβλήτων ‘ υπηρεσίες διευκόλυνσης για την εφαρμογή συμβιωτικών μεθόδων.
 • Δράσεις για τη διευκόλυνση των σχέσεων και τη συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινότητας και τη δημιουργία μιας κοινωνικής καινοτομίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα για την ανταλλαγή ρευμάτων σε μια δυναμική παραγωγή

Το Έργο έχει προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης τέσσερα (4) χρόνια, έως την 31/05/2026. Συνοπτικά οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

WP1: Τεχνολογίες για την επεξεργασία αποβλήτων

WP2 – Αναβάθμιση παράπλευρων ρευμάτων

WP3 –  Η πλατφόρμα περιφερειακής διαχείρισης με βάση την πληροφορική (ITRMP)

WP4 – Χάρτης Εγκατάσταση, επίδειξη και επικύρωση των EcoSites

WP5 – περιβαλλοντική πτυχή Δράσεις κοινωνικής βιώσιμης καινοτομίας

WP6 –  Διάδοση, επικοινωνία, κατάρτιση και αξιοποίηση

WP7 – Συστάσεις σχετικά με στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας

WP8 – Διαχείριση και συντονισμός  έργου

Η απασχόληση θα γίνεται κυρίως με:

α Το αντικείμενο της πρόσληψης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά   περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Παρακολούθηση και Συντονισμός της πορείας εξέλιξης του προγράμματος.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου αυτού σε συνάρτηση με το φυσικό του αντικείμενο.
 • Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται.
 • Σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων, Δελτίων Τύπου και Αναφορών Προόδου.
 • Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου Χανίων που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τους εμπλεκόμενους Φορείς σε θέματα προϋπολογισμού και διαχείρισης του έργου.
 • Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας της πράξης
 • Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων
 • Μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο
 • Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα τεχνικής φύσεως
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και υποστήριξη σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας
 • Κεφαλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΑΝΑΚΑΣ Β:
Κωδικός Θέσης 01Τίτλος Σπουδών & λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά &τυχόν πρόσθετα προσόντα)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
1.     Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οργανισμών ή άλλος ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.

2.     Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3.     Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένου, (ii) υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

4.     Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης και οχήματος ιδιωτικής χρήσης, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μετακινήσεων για τις απαιτήσεις του προγράμματος στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του δήμου.
 
5. Πιστοποιητικό   για το σχεδιασμό και την διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

6.     Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.     Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε υλοποίηση προγραμμάτων Ορίζοντας 2020  (H2020) τουλάχιστον 2 ετών.

 Θα Συνεκτιμηθούν Επιπλέον :

A. Για τον κωδ. 01:

Εμπειρία σε δράσεις εκπαίδευσης, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και οργανωτικής υποστήριξης σε έργα.

 1. Η εξοικείωση εργασιακής εμπειρίας με το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 2. Εμπειρία σχετική με τις απαιτήσεις του προγράμματος.
 3. Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας (συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας)
 4. Εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη.

Το αντικείμενο της πρόσληψης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

 • Παρακολούθηση και Συντονισμός της πορείας εξέλιξης του προγράμματος.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου αυτού σε συνάρτηση με το φυσικό του αντικείμενο.
 • Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται.
 • Σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων, Δελτίων Τύπου και Αναφορών Προόδου.
 • Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου Δυτικής Αχαϊας που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τους εμπλεκόμενους Φορείς σε θέματα προϋπολογισμού και διαχείρισης του έργου.
 • Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας της πράξης
 • Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων
 • Μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο
 • Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα τεχνικής φύσεως
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και υποστήριξη σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας
 • Κεφαλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας

Την απογραφή SYMSITE μια ολοκληρωμένη, ζωντανή δομή συλλογής, ταξινόμησης και χρήσης πληροφοριών για τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες, υλοποιείται ως Λογισμικό.

 • Μια νέα αναπτυγμένη πλατφόρμα περιφερειακής διαχείρισης ΤΠ (ITRMP), που περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες IIoT
 • Σύστημα υποστήριξης κοινωνικών αποφάσεων (SDSS) για τη διαχείριση
 • Εναν αναερόβιο βιοαντιδραστήρα (AnMBR) με προηγμένη μεμβράνη σε συνδυασμό με τριτοβάθμια επεξεργασία, που θα είναι  εγκατασταθεί στις τέσσερις οικολογικές τοποθεσίες για μια καθαρή σύγκριση όλων των επιπτώσεων που δεν επηρεάζονται άμεσα από τις διάφορες τεχνολογίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά µε την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος :

 1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου, τα στοιχεία της ανακοίνωσης και η θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου
 4. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ .
 5. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος (όπου απαιτείται).Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική οργάνωση.
 7. Δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.
 8. Μόνο για άνδρες) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει  εκπληρώσει τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόμιμη απαλλαγή και την  αιτία απαλλαγής.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 10. θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανακοίνωσης της οποίας θα αποδέχονται πλήρως τους όρους της.
 11. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες :
 12. ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 13. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση.
 14. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την Ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Της Αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο Διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης

 Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. (www.dimosdymaion.gr)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχήστα γραφεία της υπηρεσίας µας στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας,  Σώσου Ταυρομένεος 50, µε θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έργο: SYMSITE-HORIZON2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήτοι από 03/08/2022 έως και 07/08/2022.

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται και δεν αξιολογούνται.

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να µη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

 Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. (www.dimosdymaion.gr)

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τους/τις επιλεγέντες/είσες υποψήφιους/ες. Στη σύμβαση θα αναγράφονται ο χρόνος (ώρες) απασχόλησης κατ’ έτος και το σύνολο του έργου µε τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της σύμβασης. Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και έως τις 31/05/2026 Οι επιλεγέντες πριν την αποχώρησή τους – λήξη σύμβασης, υποχρεούνται στην παράδοση, µε πρωτόκολλο, των φακέλων του έργου, έντυπους και ψηφιακούς, σε μορφή πλήρως κατανοητών από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς του έργου.

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και  σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο της Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων