Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 11/1746/30-1-2015 Απόφασης Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ  3 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄,φ. 87/7-6-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 114/8-6-2006).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
  4. Την υπ’ αριθ. 189/22597/1-9-2014 προηγούμενη απόφαση του δημάρχου με θέμα: «Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
  5. Την υπ’ αριθ. 11/1746/30-1-2015  απόφαση του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

  1. Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 11/1746/30-1-2015 Απόφασή του ως εξής: Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, στον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Ραυτακόπουλο, και ισχύει μέχρι 31/12/2016.
  2. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
   

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

          

  

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων