Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 11/1746/30-1-2015 Απόφασης Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ  3 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄,φ. 87/7-6-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 114/8-6-2006).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
  4. Την υπ’ αριθ. 189/22597/1-9-2014 προηγούμενη απόφαση του δημάρχου με θέμα: «Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
  5. Την υπ’ αριθ. 11/1746/30-1-2015  απόφαση του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

  1. Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 11/1746/30-1-2015 Απόφασή του ως εξής: Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, στον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Ραυτακόπουλο, και ισχύει μέχρι 31/12/2016.
  2. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
   

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

          

  

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Προχωρούν τρία σημαντικά έργα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Αγώνας δρόμου από τη Δημοτική αρχή να σώσει τα έργα!

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας θα προχωρήσουν τρία σημαντικά έργα για το Δήμο, τα οποία έφερε προς

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων