Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

Σας προσκαλούμε την Δεύτερη ( 2η ) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 02 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 16.822/28.08.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Χωροθέτησης της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) Οικονομικού Έτους 2015.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών , Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των Ενεργειών του Αντιπροέδρου του Ο.Τ.Α.Δ. ΜΠΑΧΡΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης .

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών , Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ανάκληση της υπ’ αριθ. 166/2015 περί: Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης του Τιμίου Σταυρού της 14η  Σεπτεμβρίου 2015 και εφεξής  στην Κάτω Αχαΐα της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας και υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Λιμνοχωρίου στον υπό σύσταση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λιμνοχωρίου.

Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν βεβαιωθεί.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εφαρμογή ρυθμίσεων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και λεωφορείων στην κεντρική περιοχή  της Κάτω Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εφαρμογή ρυθμίσεων φορτοεκφόρτωσης  στην περιοχή ανάπλασης του κέντρου  της Κάτω Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης της κεντρικής πλατείας Παπαγιαννοπούλου της Κάτω Αχαΐας την 6η Σεπτεμβρίου 2015  ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00 στην ΚΕΔΔΥ με σκοπό την πραγματοποίηση Συναυλίας για φιλανθρωπικό σκοπό (συγκέντρωση τροφίμων).

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης της κεντρικής πλατείας Παπαγιαννοπούλου της Κάτω Αχαΐας την 12η  Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Σαββάτο  και ώρα 20.30 στην ΚΕΔΔΥ για την διεξαγωγή του 1ου  Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας « Τιμίου Σταυρού».

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη τεκμηριωμένου Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας δημ. Οδών Δ.Ε. Ωλενίας – Δύμης».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης προς αθλητικές εγκαταστάσεις Δύμης».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δύμης».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ» και καθορισμός του τρόπου εκπόνησης αυτής.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκπόνησης αυτής.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Λαρίσου».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Μόβρης».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Προχωρούν τρία σημαντικά έργα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Αγώνας δρόμου από τη Δημοτική αρχή να σώσει τα έργα!

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας θα προχωρήσουν τρία σημαντικά έργα για το Δήμο, τα οποία έφερε προς

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων