Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Έκτη ( 16η ) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 16 δεκεμβριου 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 26.350/11.12.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί της προτάσεως των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 του Νόμου 3852/2010 περί : Σύστασης Παγίας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

Εισηγητές: 1) Γκοτσούλιας Διονύσιος, Επικεφαλής Ε.ΠΡΩ.ΔΥ.- ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

2) Κουνάβης Παναγιώτης, Επικεφαλής Α.ΚΙ.Δ.Α.

3) Θανόπουλος Αλέξιος, Επικεφαλής Λαϊκής Ενότητας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί της προτάσεως των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 του Νόμου 3852/2010 περί : Παραχώρησης Σφραγίδων στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .

 

Εισηγητές:  1) Γκοτσούλιας Διονύσιος, Επικεφαλής Ε.ΠΡΩ.ΔΥ.- ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

2) Κουνάβης Παναγιώτης, Επικεφαλής Α.ΚΙ.Δ.Α.

3) Θανόπουλος Αλέξιος, Επικεφαλής Λαϊκής Ενότητας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015.

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. για το έτος 2015 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2016.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση ποσού 3.690,00€ από έκτακτη επιχορήγηση του  Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία Ο.Τ.Α.Δ. Οικονομικού Έτους 2015.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Δήμου Δυτικής

Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία Ο.Τ.Α.Δ. & Πινάκων Στοχοθεσίας & Μεσοπρόθεσμου Οικονομικού Έτους 2016.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Δήμου Δυτικής

Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως Οικονομικού Έτους 2014 της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου-Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2016 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Διενέργειας της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 201/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί κατάρτισης Μνημονίου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της περιόδου 2015-2016 στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 8184/24.11.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης με Τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο: Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στο Τ.Δ. Χαϊκαλίου για την Ύδρευση του Τ.Δ. Χαϊκαλίου για την Ύδρευση του Τ.Δ. Αγίου Νικολάου Κράλι» της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης με Τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο: Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στη θέση “Άβυσσος” του Δ.Δ. Χαραυγής» της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ανάκληση υπ’ αριθ. 244/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων