Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Κάτω Αχαΐα 27 Μαρτίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 4879               

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης μηχανήματος Grader από ιδιώτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  2. Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 15/2017, 16/2017, 17/2017 και 18/2017 αποφάσεων του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κάδων».
  6. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Γεώργιο Μπεκίρη του Νικολάου σχετικά με την υπ’ αριθ. καταθ. 77/2015 αγωγή του κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Λαρίσου.
  7. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Γεώργιο Μπεκίρη του Νικολάου σχετικά με την υπ’ αριθ. καταθ. 3374/2015 αγωγή του κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Λαρίσου.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων