(Σ.Μ.Ε. 2/2019) ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σ.Μ.Ε. 2/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, πρόκειται να προσλάβει μία/έναν (1) καθαρίστρια/στή, για το Νηπιαγωγείο Λουσικών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το διδακτικό έτος 2019-2020 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της παραπάνω Σχολικής Μονάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθούν και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

4.Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ορίσθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/2007) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-08)

6.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. Η. . που αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

7.Την Υπουργική απόφαση 7867/1-9-2017 η οποία τροποποιεί τη υπ΄ αριθ. 2/51692/0022/4-9-2007 Κ.Υ.Α. «περί καθορισμού αμοιβής για τον καθορισμό αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές»

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4547/201/ (ΦΕΚ 102/12-06-2018 τ. Α΄ ) περί «Καθαρισμού σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

 

 1. Την με αριθμό 19/10-09-2019 απόφαση του .Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρόσληψη μιας/ενός καθαρίστριας/στή, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΘΕΣΗΣ

   
       
Νηπιαγωγείο Λουσικών     Από την υπογραφή της σύμβασης
   

Μία/έναν (1)

έως 30-6-2020
     
Αριθμός αιθουσών:

101

καθαρίστρια/στή

 
τρεις (3) αίθουσες μετα    
     
των αναλογούντων      
κοινόχρηστων χώρων      
       

 

Έργο των υπό πρόσληψη ατόμων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας , των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

 

 • σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί για την/τον προσληφθείσα/ντα καθαρίστρια/στή θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/6/2020.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι για την θέση αυτή, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 μέχρι 14:00, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πλατεία Δημοκρατίας 1, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση

 

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

 1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018.

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ.

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος για την κατάληψη της θέσης.

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

 1. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν αποδεικτικά του σχετικού κριτηρίου ανάλογα με την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που εμπίπτουν.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων

 

 1. Αποδεικτικό εμπειρίας

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναφερόμενη θέση,

 

θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών.

 

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

 1. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς κα ι Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του οικείου παραρτήματος. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

 

 1. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

 

 1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας), που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων .

 

 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).

 

 1. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

 

 1. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ Π. .164/2004 & Π. .180/2004

 

 1. Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π. .164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από

αντικειμενικούς λόγους. Οι αντικειμενικοί λόγοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π. .164/2004.

 

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην περίπτωση που θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

 

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π. .164/2004.

 

 • χρόνος μερικής  απασχόλησης  συνυπολογίζεται  και  αποτελεί  κώλυμα  24μήνου,  εφόσον  μετά  την

19.7.2004 ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μερικής απασχόλησης στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, που υπερβαίνουν συνολικά τους 24 μήνες.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθαριστριών/ στών, καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 και
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500   575 650 725 άνω
  800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  
αριθμός τέκνων 3*   4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες   150   200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

 

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

 

αριθμός 1 2 3
τέκνων
     
μονάδες 30 60 110

 

 

 

 1. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

 

 

 

7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)                
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 …   57 58 59 60 και
εμπειρίας 0 1 2 3 4 άνω
                         
μονάδες 7 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 39 40 41 420
4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 9 6 3
       

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

 

 • To συνολικό ποσό των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών των καθαριστριών, ορίζεται από το με αρ. 7867/1.9.2017 (ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών .78/67/1-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές- εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ) ανάλογα με τις αίθουσες που θα αναγράφονται στην σύμβαση του εργαζόμενου, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με τροποποιητική νομοθεσία.

 

 • Και τη με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α Υπουργού Παιδείας,

Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών., σύμφωνα με την οποία από 01/05/2019 τροποποιήθηκε- προσαυξήθηκε το ύψος των αμοιβών των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 • προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και σε δύο (2) ημερήσιας κυκλοφορίας τοπικές εφημερίδες του Νομού Αχαΐας («Πελοπόννησος» και «Η Γνώμη» ΦΕΚ 2824/11-8-2017 τ. Β΄). Επίσης να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και στα αναφερόμενα Σχολεία.

 

 • προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα την εφημερίδα «Πελοπόννησο» και «Η Γνώμη» ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ή των σχολείων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Πλ. Δημοκρατίας 1, από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 πμ έως και 14.00 μμ , (τηλ. επικοινωνίας: 2693022059).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη, πραγματοποιείται ως εξής:

 1.  κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία).

 

 1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας και θα συντάξει σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να εξετασθεί.

Απασχόληση

 • υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από την Σχολική Επιτροπή, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 2693022059

 

ΨΖΡΙ465ΧΠΚ-9Χ6 (προκήρυξη )

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων