Προσθήκη σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την 2 η Μαΐου 2023 Τρίτη και ώρα 13.30΄, στο γραφείο Δημάρχου, προκειμένου να συζητηθούν το θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 94.870,00€ για κάλυψη της των λειτουργικών δαπανών (Β΄ δόσης) των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  2. Έγκριση Πρακτικών 1,2,3,4,5 και 6 για την υπηρεσία με τίτλο : Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
  3. Λογιστική υποστήριξη του ΟΤΑΔ από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για το οικον. έτος 2023.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων