ΠΡOΣΚΛΗΣH ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣMO ΤΩΝ ΚΤΙΡIΩΝ

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την παρασκευή 12/06/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής .Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμήθειων του Τμήματος οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δεξαμένου 36 Κάτω Αχαΐα τηλ. Επικοινωνίας 26933-60135,2693360154,αρμοδιοι υπάλληλοι Ορδίτη Αγγελική και Ρεμπούτσικα Αδαμαντία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Για εταιρίες καταστατικό από το ΓΕΜΗ και όλες τις τροποποιήσεις αυτού, αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών.

γ. Για ατομική επιχείρηση γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ

δ. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.

ε. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για κάθε νόμιμη χρήση.

ζ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τον προσδιορισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του δήμου δυτικής Αχαΐας και θα περιλαμβάνει τα εξής:

Τεχνική Περιγραφή
Η προ εκτιμημένη δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται σε 24.393,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εις βάρος των Κ.Α.10-6274, 15-6274, 20-6274, 30-6274 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2020. Κωδικός CPV: 90911200-8 ‘Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κάτω Αχαΐα ( Σώσου ταυρομένεος 50 )
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Αντιδημάρχων, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γενικός Γραμματέας, Νομική Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Μετακλητοί Υπάλληλοι, Κυλικείο, Τουαλέτες, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Υπόγειο ( Δυο Αίθουσες ) , Λυόμενα Προκατασκευασμένα, ΚΕΔΔΥ Και Τουαλέτες
Κάτω Αχαΐα (Δεξαμενού 36, λυόμενα προκατασκευασμένα)
Γραφεία Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Γραφεία Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισής Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού &
Αξιοποίησης Τοπικών Πόρων Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης, Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού Και Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Και Ληξιαρχείου Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών,

ΔΕΥΑ
Κάτω Αχαΐα ( Αποστ. Ανδρέας 18 )
Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
Κάτω Αχαΐα ( Φλέμινγκ & Σώσου ταυρομένεος)
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δύμης ( Και Τοπική Υπηρεσία Του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Κάτω Αχαΐα (Διασταύρωση Ν.Ε.Ο Πατρών Πύργου, Πρώην Σφαγεία)
Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, Κτίρια Εργατοτεχνικού, Προσωπικού Υπηρεσιών Καθαριότητας & Τεχνικών Υπηρεσιών
Λάππα ( έδρα Δ.Ε. Λαρίσου )
Κ.Ε.Π. Λαρίσου, γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
Σαγαίικα (Έδρα Δ.Ε. Μόβρης)
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Κ.Ε.Π. Μόβρης, Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Και Εξυπηρέτησης Του Πολίτη, Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
ΚΔΑΠ Δύμης Κατω αχαια
ΚΔΑΠ Μόβρης Ράχη καραιίκων Λουσικά (Έδρα Δ.Ε. Ωλενίας) Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Ωλενίας (Ληξιαρχείο, γραφείο αντιδημάρχου Δ.Ε. Ωλενίας)

 

4.Πρόσκληση υποβολής προσφοράς_Καθαρισμός κτιρίων

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων