«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ dimosdymaion.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα:15/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.:2802
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σώσου Ταυρομένεος 50
Τ.Κ. : 25200, Κάτω Αχαΐα
ΠΛΗΡ. : Αγγελική Ορδίτη
Τηλ. : 26930 24679
Fax : 26930 22076
e-mail :aggelikiorditi@gmail.com ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ»
Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ».
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 2415/06-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:9ΟΦΑΩ9Ν-210
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 π.μ., στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, Σ. Ταυρομενέος 50 Τ.Κ. 252 00 ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων