Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 172/2020 και 170/2020 απόφασεις ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ:20REQ006634978

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, μέχρι και την Παρασκευή 08 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ., H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο προμηθειών του τμήματος Οικονομικώς  Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δεξαμενού 36 Κάτω Αχαΐα τηλ. Επικοινωνίας 26933-60135, 26933-60154,  αρμόδιοι υπάλληλοι Ορδίτη Αγγελική και Ρεμπούτσικα Αδαμαντία

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ