Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενδιαφέρεται για την υπηρεσία «Ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων» για τις ανάγκες του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως τη Τρίτη 19/05/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής .Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δεξαμένου 36 Κάτω Αχαΐα τηλ.Επικοινωνίας 26933-60135,26933-60154,αρμοδιοι υπάλληλοι Ορδίτη Αγγελική και Ρεμπούτσικα Αδαμαντία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Για εταιρίες καταστατικό από το ΓΕΜΗ και όλες τις τροποποιήσεις αυτού, αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών.

γ. Για ατομική επιχείρηση γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ

δ. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.

ε. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για κάθε νόμιμη χρήση.

ζ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς_Ασφαλειες Οχηματων

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων