Παρακαλείσθε την Εικοστή Δευτέρα ( 22α ) του μηνός Μαΐου 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σώσου Ταυρομενέως 50), σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020), το με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό πρωτοκόλλου 40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας αντικατάστασης της ολοσχερώς κατεστραμμένης εγκατάστασης αλεξικέραυνων του Γυμνασίου Σαγαιίκων.»

Θέμα 2ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας αντικατάστασης της ολοσχερώς κατεστραμμένης εγκατάστασης αλεξικέραυνων του Γυμνασίου Λακκόπετρας.»

Θέμα 3ο:«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και κατανομή της Β΄ δόσης  των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.»

Θέμα 4ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χρήση μετρητών από τους διαχειριστές των λογαριασμών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (win – bank) βάση των με αριθμό 01/2020 και 10/2020 αποφάσεων  της Σ.Ε.Δ.Ε.».

Θέμα 5ο:«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα επαναπροκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων του Ριόλου λόγω της αναβολής του προηγούμενου πλειοδοτικού διαγωνισμού εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊου και ενόψει της λήξης της σύμβασης μίσθωσης του αναφερόμενου σχολικού κυλικείου την 30η Ιουνίου 2020»

Θέμα 6ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων του Ριόλου.»

Θέμα 7ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής κωλύεται να είναι παρόν σε αυτή την συνεδρίαση, τότε παρακαλείται αφενός μεν να ενημερώσει την γραμματεία της επιτροπής και αφετέρου δε να καλέσει τον αναπληρωτή του.

04. 4η Συνεδρίαση 2020