Σας προσκαλούμε την Έκτη (6η) Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, να προσέλθετε στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, προκειμένου να γίνει Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” και της υπ΄αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  6ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5145/2-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

 

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ:ΩΘΕ1Ω9Ν-Τ56) απόφαση Δ.Σ. για την Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002093.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας ¨Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Η/Υ)¨  σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ¨Καφέ Μπαρ _ Σνακ Μπαρ¨  στην Κάτω Αχαΐα ¨.
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της  αριθ. 25/2020  απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

 

  Εισηγητής: Πετρόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

Τροποποιηση 236_2018 ΑΔΣ Κέντρο Κοινότητας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΟΤΑΔ

3η Εισήγηση Τροποποίησης Προυπολογισμού 2020-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ

Απόφ. 4_2020 Έγκριση Τροποποίησης Τεχν. Προγράμματος

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΤΟΠΟΙΗΣΗ 169-16 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ