Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019.
  2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2019).
  3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  4. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 119/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου».
  5. Εξέταση αιτημάτων για παροχή νομικής υποστήριξης από το δικηγόρο του Δήμου.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπύρος Ν. Μυλωνάς

 

2η συνεδρίαση 28-1-2020