Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Δεκάτη Ενάτη  (19η) Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

θα συνεδριάσει  το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 5 1, του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 του ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ. δια περιφοράς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ν. 4412/2016)

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας

  1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (ν. 4412/2016)

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για ¨Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λαρισσό ποταμό σύμφωνα με το άρθρο 100του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 και το άρθρο 179 του ν.4555/2018 – Τροποποίηση.

 Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗ