Σας προσκαλούμε την Εβδόμη (7η) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, προκειμένου να γίνει  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ , της υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και της αριθ. 104/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020