Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:
– το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),- τις με αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, και 33282/163/29.05.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
– το με αρ. ΦΑΚΤΕ4/490524(4276)/11.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας,
– ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’).
Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οικονομικού έτους 2021.
Εισήγηση: Δήμαρχος, Μυλωνάς Σπύρος

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2020 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗdocx

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ