Καλείστε να συμμετάσχετε στην 23 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87- 7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από, τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους τουΥπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2020 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Π. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡ-ΤΟΣ 2021 (3)

Τ.Π. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 13_10_2020 (1)

Τ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13_10_20

EISHGHSH TRIMHNIAIAS EKTHESHS PROYP Γ TRIMHNO 2020 FFFFFF

τριμηνιαια γ τριμηνου 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ