Καλείστε να συμμετάσχετε στην 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 20:00 ΄.

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΙΜ (2021)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2020

Εισήγηση 2ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ. ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (1)

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ_ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Π. ΤΡΟΠ.ΣΗ ΠΥ+ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ.2021 07_04_21 (1)

15.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΤΑΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥς ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

θεμα 7ο

θεμα 6ο