Καλείστε να συμμετάσχετε στην 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β’) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1806/25-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1.                     Συγκρότηση Επιτροπών  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

2. Συγκρότηση Επιτροπών  παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατά εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4483/2017.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
4. Έγκριση ανάπτυξης Τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου επί του Ο.Τ. 10 και επι της προβολής καταστήματος έναντι και μετά την διερχόμενη οδό Αποστόλου Ανδρέα και την όμοια κάθετη οδό Φλέμιγκ και καθορισμό του τέλους κατάληψης.
  Εισηγητές:  Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Δωρεά Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λακκόπετρας της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α.Δ) .
   

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ