Σας προσκαλούμε την εικοστή δευτέρα  (22η) Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, να προσέλθετε στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, προκειμένου να γίνει  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και  της υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

Εισήγηση προς Δ.Σ.EΚΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ