Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00΄, προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του ιού covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β’) .

Ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί η συνεδρίαση θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των μελών πριν την συνεδρίαση .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ   1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1805/25-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από βεβαιωτικούς καταλόγους .
  2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ‘Επίστρωση αγροτικών οδών Μόβρης’.
  3. Έγκριση της αριθ. 1/2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΩΧΟΚ9Ε-ΛΜΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων ( Ο.Τ.Α.Δ.) σχετικά με την έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑΔ οικ. Ετους 2021 σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα στις 31/12/2020.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ” ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ – 2η ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ”
  5. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και Αξιολόγησης Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
  6. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και Αξιολόγησης Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
  7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα’.
  8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο : ¨Καθαρισμό Χειμάρρων¨ και ¨Απόφραξης οχετών ¨.
  9. Εισήγηση καθορισμού τέλους κατάληψης σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου επί του Ο.Τ. 10 για ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος . (απόφαση 5/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  .

8η πρόσκληση -2021