Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την 25 η Απριλίου 2023 Τρίτη και ώρα 13.30΄, στο γραφείο Δημάρχου, προκειμένου να συζητηθούν το θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Τροποποίηση της αριθ. 22/2023 (ΑΔΑ:9ΥΠΨΩ9Ν-Τ69) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .
  2. Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) –Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ.2021 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ του Υπουργείου Περιβάλλοντος &Ενέργειας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων