Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Έγκριση Πρακτικού 8 ου (Ελέγχου Υ/Δ Οψιγενών μεταβολών ) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για με Α/Α: 96699 του έργου με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2η ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ».
  2. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
  3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων