Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 25/21-2-2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..
  2. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση του Αντωνίου Νικ. Βλάχου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπύρος Ν. Μυλωνάς

5η συνεδρίαση 2-3-2020