Παρακαλείσθε την Πρώτη ( 1ηα ) του μηνός Ιουλίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σώσου Ταυρομενέως 50), σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020), το με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό πρωτοκόλλου 40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το με αριθμό πρωτοκόλλου 96/09.06.2020 αίτημα της Παναγιώτας Καραχάλιου σύμφωνα με το οποίο ζητά την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων του Ριόλου.»

Θέμα 2ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για τα αιτήματα των σχολικών καθαριστών -καθαριστριών.»

Θέμα 3ο  : «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

05. 5η Συνεδρίαση 2020