Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/18.

  1. 3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (επέκταση δημοτικού φωτισμού).
  3. Λήψη απόφασης για “Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσία ¨Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας¨ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 “Αστική αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.
  4. Έγκριση αιτήματος Συμβιβασμού υπόθεση Μαντά Πέτρου – παραίτηση ενδίκων μέσων .
  5. Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.
  6. Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών ΑΣΟ και την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου”.

«Περί Λήψης απόφασής σας για καθορισμό του αντίστοιχου τιμήματος για την παραχώρηση θέσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την αριθ.: 1)Κ.Υ.Α.:Α.Π.47458 ΕΞ.2020/15-05-2020(Φ.Ε.Κ.: 1864/τ.Β΄/15- 05-2020) για το έτος 2022 και έως 31/12/2022, σε δικαιούμενους της παρ. 2 του άρθρ. 3 της αναφερομένης Κ.Υ.Α., την όμοια υπ.αριθ. 2)Κ.Υ.Α.:51872ΕΞ2021(ΦΕΚ.1798/τ.Β΄/29-04-2021) περ. 22 (σημ.Α και Β), ως και 3)το άρθρ. 75 Ν. 4916/2022(ΦΕΚ.65/τ.Α΄/28-03-2022) ».

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Γρηγόρης Αλεξόπουλος: «Βασική προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού» – Ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης στην Παραλία Νιφοραιίκων

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων