Καλείστε να συμμετάσχετε στην 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από, τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους τουΥπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της επικαιροποιημένης  Τιμολογιακής Πολιτικής της Δημοτική  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Δ.).

 Εισηγητής : Αθανάσιος Πουλίδας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ