Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00΄, προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’) .

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

18η πρόσκληση -2021