Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ και  της υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», τις αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020) θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα από 13:00 έως 17:00 και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨ Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας¨ (επανεισαγωγή).

Εισηγητής:  Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (1)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 30_9_20