Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και από ώρα 11:00΄-12:00΄ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνική επικοινωνία κ.α.), προκειμένου να συζητηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

  • Περί λήψης απόφασης για καθορισμό του αντίστοιχου τιμήματος για την  παραχώρηση θέσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την αριθμ.: Κ.Υ.Α.: 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 για το χρονικό διάστημα 2020 και έως 31/12/2022.

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη της επιτροπής κωλύεται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση αυτή, τότε παρακαλείται αφενός μεν να ενημερώσει την γραμματεία της επιτροπής και αφετέρου δε να καλέσει τον αναπληρωτή του να συμμετάσχει διαβιβάζοντας και την σχετική εισήγηση.

 

Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας, τηλεφώνου κ.α.) την ψήφο τους μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις τους κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία πρέπει να αποστείλετε την ψήφο σας είναι η εξής:  ch.deligianni@ddachaias.gr.