Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 51 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 και το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 9:00΄ στην Κάτω Αχαΐα, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 13/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί “Έγκρισης εισήγησης διαφοράς εσόδων– εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ετήσια επιχορήγηση της επιχείρησης”.

7η συνεδρίαση 23-3-2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ