Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σας ενημερώνουμε ότι την Εικοστή Έκτη   (26η) Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,  θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 5 1, του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 του ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ. δια περιφοράς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 1/18-02-2020 εισηγητικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης σχετικά με την παραχώρηση εδαφικής λωρίδας από δημότη για την διαπλάτυνση  δρόμου, στην Κοινότητα Βελιτσές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

3-20.doc