Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη  17 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 14:00΄-16:00΄ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνική επικοινωνία κ.α.), προκειμένου να συζητηθούν το μοναδικό παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • Μεταφορά ημέρας  διεξαγωγής  Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, στο προκαθορισμένο (προσωρινά) Ανατολικό  σημείο επί της οδού Φιλοποίμενος  και Αθηνάς  –  έως κ΄ Παυσανίου  και Αχ. Συμπολιτείας , λόγω  των περιοριστικών μέτρων  covid -19 και για το χρονικό διάστημα από 13-02-2021 έως και 01-03-2021.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα υπόκεινται σε περιοριστική προθεσμία.

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2021 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ημερας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (15-02-21)