Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 94 παρ.4 περ.16 περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την «μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων» και άρθρο 282 παρ.1, όπως ισχύει,
 2. Τον Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/28-03-2003) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 «τρόποι διενέργειας μισθώσεων» σύμφωνα με την παρ. 2.α. του οποίου «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτων χωρίς δημοπρασία με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Η μίσθωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα.»,
 3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 194 περί μίσθωσης ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14-04-2014) περί Απευθείας μίσθωσης για προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών
 4. Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων ΥΠ.ΕΣ. και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 περί μίσθωσης ακινήτων από Δήμους, σύμφωνα με το οποίο «Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022, επιτρέπεται η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και μονάδων πρωτοβάθμιας και

  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθείας και χωρίς δημοπρασία κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και θετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας.»,
 5. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) άρθρο 206 παρ. 3 σύμφωνα με την οποία «…Όταν πρόκειται για αγορά ή μίσθωση ακινήτου, η απόφαση του δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται μετά τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σε χρόνο που προηγείται τουλάχιστον της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης.»,
 6. Την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1/02-04-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 635/τ.Β.’/27-04-2007) με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων»,
 7. Την υπ’ αριθ. 168655/09-10-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4519/τ.Β.’/16-10-2018) με θέμα, Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. 37237/ΣΤ1/28.03.2007 (ΦΕΚ Β΄ 635/27.04.2007) «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων»,
 8. Το αριθ. 84/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Δ4ΙΩ9Ν-ΟΩΕ) με θέμα: ¨Απευθείας ανάθεση μίσθωσης κτιρίου από το Δήμο για την στέγαση του νηπιαγωγείου Λουσικών)
 9. Την αριθ. 286/2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ2ΗΟΩ9Ν-3Κ9) περί: «Συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου»
 10. Την κατεπείγουσα ανάγκη νέας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου Λουσικών,
  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ακίνητο ιδιοκτησίας τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, και συγκεκριμένα από 14/10/2021 έως 18/10/2021 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου τις εργάσιμες ώρες σε σφραγισμένο φάκελο.
  Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Λουσικών σε κεντρικό σημείο, να είναι ισόγειο, να έχει εμβαδό τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, χωρισμένο σε δύο (2) αίθουσες κατάλληλες για αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) βοηθητικό χώρο, τουλάχιστον τρεις (3) τουαλέτες (μία για το προσωπικό και δύο για τα νήπια), καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών συνολικά. Να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση σχολικών μονάδων όπως αυτά καθορίζονται στην με αριθ. 37237/ΣΤ1/02-04-2007 (ΦΕΚ635/ΤΒ/27-04-2007).
  Τα ακίνητα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση της σχολικής μονάδας και να είναι έτοιμα για χρήση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την στέγαση του νηπιαγωγείου Λουσικών ενόψει της σχολικής περιόδου 2021 -2022 που ήδη έχει ξεκινήσει.

  Αναφορικά με τη συμμετοχή και τα δικαιολογητικά, οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν μέρος στην δημόσια πρόσκληση θα πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο που να αναφέρει επάνω αριστερά τα στοιχεία τους ήτοι ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ & Δ/νση του προσφερόμενου ακινήτου και κάτω δεξιά τα εξής «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών Δ.Ε. Ωλενίας».
  Ο φάκελος θα απευθύνεται στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και θα περιέχει τα ακόλουθα:
  Α) αίτηση με σαφή αναγραφή της οικονομικής προσφοράς τους
  Β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ,
  Δ) Δημοτική ενημερότητα εν ισχύ,
  Ε) τίτλους κυριότητας των ακινήτων
  ΣΤ) τοπογραφικό διάγραμμα,
  Ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ακίνητο τους δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα,
  Η) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης του ακινήτου τους, ότι δηλαδή, το ακίνητό τους θα παραδοθεί την συγκεκριμένη ημερομηνία στον Δήμο κατάλληλο για χρήση, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 37237/ΣΤ1/02-04-2007 (ΦΕΚ635/ΤΒ/27-04-2007) Υπουργικής Απόφασης, παρούσας και τα προαπαιτούμενα του Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας – Εκτίμησης του ακινήτου,
  Θ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
  Ι) πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
  Κ) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και ΠΟΛ.1018/13-1-2012 Υπουργού Οικονομικών καθώς και άδεια χρήσης του ακινήτου
  Λ) βεβαίωση Στατικής Επάρκειας του κτιρίου
  Μ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από μηχανικό που να αναφέρει ρητά ότι τα δομικά υλικά κατασκευής τους δεν περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο
  Ν) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από μηχανικό ή βεβαίωση από Πολεοδομία ότι το προς μίσθωση ακίνητο είτε έχει χρήση εκπαιδευτήριου είτε επιτρέπεται και είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
  • Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.
  • Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή
  • Να είναι σαφή και πλήρη
  Η Επιτροπή Καταλληλότητας – Εκτίμησης, αφότου παραλάβει με αποδεικτικό τους φακέλους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων ακινήτων, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προβαίνει σε επιτόπια
  έρευνα, και συντάσσει πρακτικό για την καταλληλότητα και την εκτίμηση έκαστου προσφερόμενου ακινήτου.
  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας.
  Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για ένα (1) έτος, θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήγει με την παρέλευση της αντίστοιχης προθεσμίας. (άρθρο 24 Ν.4674/20)
  Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται κάθε τετράμηνο, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληρωμής δαπανών που ισχύουν στους ΟΤΑ.
  Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου το ακίνητο προκρίνεται, υποχρεούται, εντός πέντε (5) ήμερων από της κοινοποιήσεως, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της απευθείας μίσθωσης του συγκεκριμένου ακινήτου, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.
  Ζ. Η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα από της λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών της προηγούμενης παραγράφου.
  Ο Δήμος ως μισθωτής μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν:
 • Καταργηθεί το στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο εν όλο ή εν μέρει, ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του.
 • Μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρημένο για το λόγο αυτό κατάλληλο ακίνητο του Δήμου.
  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.
  Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, στον οποίο και καταβάλλονται εφεξής, μετά την προσκόμιση των τίτλων, τα μισθώματα.
  Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.
  Η παρούσα δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.ddachaias.gr).

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 23.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 23/06/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 22.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 22/06/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων