Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν.
3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ Α ́ 55/11-03-2020),
το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΤΠ.Ε΢. και την αριθ. 40/20930/31-3-2020
Εγκύκλιο του ΤΠ.Ε΢., θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
και από ώρα 10:00 ́- 12:00 ́ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Γνωμοδότηση επί χορήγησης άδειας της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων και
αποτροπής στάθμευσης στα αλίπεδα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου –
Στροφυλιάς.
2. Γνωμοδότηση επί χορήγησης θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου έμπροσθεν του Ιατρικού
Διαγνωστικού Κέντρου «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» στην Πλατεία Παπαγιαννοπούλου, αρ. 8,
στην Κάτω Αχαΐα.
Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.) την ψήφο τους κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης.

4-20

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

  1. Γνωμοδότηση επί χορήγησης άδειας της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων και αποτροπής στάθμευσης στα αλίπεδα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς.
  2. Γνωμοδότηση επί χορήγησης θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου έμπροσθεν του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ” στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου,αρ. 8, στην Κάτω Αχαία.

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ