Καλείστε να συμμετάσχετε στην 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 ΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής e:presence.gov.gr) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από, τις διατάξεις του  άρθρου 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και  την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ_Σ_2020 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗdocx