ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚάτω Αχαΐα, 12-04-2019

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 211

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                          

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

(για μίσθωση σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού )

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄)
  2. Το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006
  3. Την υπ΄ αριθ. 07/2019 απόφαση του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την « συζήτησης και λήψης απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας εκμίσθωσης ξερικού αγροτεμαχίου στην θέση «Αχαϊκό» Τ.Κ. Αχαϊκού, Δ.Ε. Ωλενίας σχολική περιουσία του Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού», η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΩΠ6465ΧΠΚ-3Ο5

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών , για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού(ξερικού αγροτεμαχίου) πεντέμισι (5.5) στρεμμάτων με τους κάτωθι όρους:

 

Άρθρο 1

Η Δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική, πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, (άνωθεν Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»), ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής η οποία ορίσθηκε με την άνωθεν αναφερόμενη απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής . Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί μια εβδομάδα αργότερα. Στην Δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο Δημότες- κάτοικοι του Δήμου που έχει την κυριότητα της γης. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

 

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία είναι φανερά και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της από την διακήρυξη οριζόμενη ώρα, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η ορισθείσα επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται εις τα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται εις τα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 30 Απριλίου 2024.

Άρθρο 4

Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ

για το σύνολο των στρεμμάτων για ξερική χρήση.

Άρθρο 5

Το ετήσιο μίσθωμα θα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6% στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου καθώς και του πρώτου ετήσιου μισθώματος της δημοπρασίας κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο, την2αΜαϊου, ή την επομένη ημέρα αν  είναι αργία αυτή, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή ακόμα προκαταβολικά για τα πέντε χρόνια που θα παραμένει μισθωμένο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την σύναψη της μίσθωσης και την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης και η ακριβής ημερομηνία καταβολής των ισόποσων τεσσάρων άλλων δόσεων, ήτοι:

  1. Πρώτη δόση με την υπογραφή του μισθωτηρίου
  2. Δεύτερη δόση την 2αΜαϊου 2020
  3. Τρίτη δόση την 2αΜαϊου 2021
  4. Τέταρτη δόση την 2αΜαϊου2022
  5. Πέμπτη δόση την 2αΜαϊου2023

Άρθρο 7

Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος θα είναι αλληλέγγυος και σε ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης.

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή της τυχόν βραδύτητας της κοινοποίησης.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού του εγγυητή  και ενέχονται και οι δυο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της Δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 10

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση εις την οποία ευρίσκεται το μίσθιο, την έκτασή του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ουδέ εις την λύση του μισθώματος.

Άρθρο 11

Απαγορεύεται απόλυτα από τον μισθωτή η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακόμη δε και σιωπηρά.

Άρθρο 12

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μόλις λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε ανάλογη αποζημίωση.

Άρθρο 13

Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ενός από τους όρους της παρούσης ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μισθωτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την μικρότερη διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.

Άρθρο 15

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς την σύμβαση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου μίσθωσης ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι την λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Αρθρο 18

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 19

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση του μισθίου για άλλον σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο είναι προορισμένο, δηλαδή για γεωργική (ξερική ή ποτιστική καλλιέργεια) ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ο μισθωτής υποχρεούται να μην πραγματοποιήσει πολυετείς καλλιέργειες, ούτε και να εγκαταστήσει μόνιμες εγκαταστάσεις. Χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό συνεπάγεται την αναποζημίωτη καταγγελία της μισθώσεως και καταβολή ποινικής ρήτρας 1000,00 ευρώ ανά στρέμμα. Στην συνέχεια η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, δύναται να προβεί αναπλειστηριασμό σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για την τυχόν διαφορά του μισθώματος της νέας δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Άρθρο 21

Η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα όπως διακόψει την μίσθωση μέρους ή όλου του εκμιθωμένου σχολικού αυτού αγρού προ της λήξεως της μισθώσεως για λόγους εκποιήσεως ή εκτελέσεως κοινωφελούς έργου, υποχρεούμενης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποζημιώσει τον ενοικιαστή για τα έξοδα καλλιέργειας και για το απολεσθέν έσοδο του κατά το καλλιεργητικό έτος διακοπής της μίσθωσης τα οποία θα καθορισθούν από κρατικό γεωπόνο.

Άρθρο 22

  1. 21. Για την συμμετοχή στην δημοπρασία πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:

α) Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης  τράπεζας ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ποσού ίσου προς το 1/10 του στην παρούσα οριζόμενο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ήτοι σαράντα (40) ευρώ Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλου ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από την διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρηση των όρων.

β) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου (Δημοτική ενημερότητα) ότι δεν οφείλει κανένα ποσό στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, τόσο ο πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του (και από τυχόν άλλες εγγυήσεις). Κανένας δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία αν οφείλει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση εταιρείας του νόμιμου εκπροσώπου και όλων των εταίρων αυτής.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Αποκλείονται όσοι δεν είναι δημότες του Δήμου.

δ) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τόσο του ιδίου όσο και του εγγυητή του, ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 το οποίο προβλέπει προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός- πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και διαβατήριο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής, υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μίσθιου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ζ) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας δική του και του εγγυητή του. Σε περίπτωση εταιρείας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και όλων των εταίρων αυτής.

η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος έκδοσης του τελευταίου τριμήνου τουλάχιστον, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής του, φυσικό πρόσωπο, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση , εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, νόμος περί ναρκωτικών ουσιών.

θ)Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

 

Άρθρο 23

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού την δεκάτη πέμπτη (15η) Απριλίου 2019και θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα δεκαήμερο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στο Δημοτικό Κατάστημα Ωλενίας(πρώην Δημαρχείο), στο Δημοτικό ΣχολείοΆνω Αλισσού, καθώς επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου στην Κ. Αχαΐα και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα ευρίσκεται στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 1ος όροφος άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»)

Η διαδικασία της δημοπρασίας θα διεξαχθεί την εικοστή πέμπτη (25) Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (1ος όροφος, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής 2693022059, ή στο τηλέφωνο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κου. Μπαχρά Ξενοφώντα 6936548518.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΑΧΡΑΣ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων