Προκήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) 2. Το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006
 2. Την υπ΄ αριθ. 18/2020 απόφαση του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την « συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας εκμίσθωσης ξερικού αγροτεμαχίου στην θέση

«Πέρα Τραγάνη», σχολική περιουσία του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων- ορισμός τριμελούς Επιτροπής»,

 1. Την υπ΄ αριθ. 18/2020 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής, περί

«Συζήτησης και λήψης απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης ξερικού αγροτεμαχίου στην θέση «Πέρα Τραγάνη», σχολική περιουσία του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΛΦΕ465ΧΠΚ-Θ90

 1. Την υπ΄ αριθ. 19/2020 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής, περί

«συζήτησης και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερή, προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων (άνυδρος αγρός έξι (6) στρεμμάτων στην θέση «Πέρα Τραγάνη», η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΩΓΧΙ465ΧΠΚ-ΣΡΔ

 1. Την υπ΄ αριθ. 21/2020 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής περί συζήτησης και λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερή, προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων (άνυδρος αγρός έξι (6) στρεμμάτων στην θέση

«Πέρα Τραγάνη», καθορισμός όρων», η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΤΤΜ465ΧΠΚ-ΞΥΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών , για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Σαγεϊκων (ξερικού αγροτεμαχίου) έξι (6) στρεμμάτων με τους κάτωθι όρους:

Η Δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική πλειοδοτική και θα διεξαχθεί την πέμπτη (5η) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, («Σώσου Ταυρομενέως 50, ισόγειο, στον χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής . Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί την δωδεκάτη (12η) Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο. Στην Δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο Δημότες- κάτοικοι του Δήμου ή της Τοπικής Κοινότητας Σαγεϊκων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα.

 1. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου
 2. Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ

Για το σύνολο των στρεμμάτων για ξερική χρήση.

 1. Το ετήσιο μίσθωμα θα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6% στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου καθώς και του πρώτου ετήσιου μισθώματος της δημοπρασίας κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο, την 1ηΟκτωβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή ακόμα προκαταβολικά για τα πέντε χρόνια που θα παραμένει μισθωμένο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την σύναψη της μίσθωσης και την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης και η ακριβής ημερομηνία καταβολής των ισόποσων τεσσάρων άλλων δόσεων, ήτοι:

α. Πρώτη δόση με την υπογραφή του μισθωτηρίου β. Δεύτερη δόση την 1η Οκτωβρίου 2021

γ. Τρίτη δόση την 1η Οκτωβρίου 2022

δ. Τέταρτη δόση την 1η Οκτωβρίου 2023 ε. Πέμπτη δόση την 1η Οκτωβρίου 2024

 1. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος θα είναι αλληλέγγυος και σε ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης.
 2. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή της τυχόν βραδύτητας της κοινοποίησης.
 3. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού του εγγυητή και ενέχονται και οι δυο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της Δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 4. Όλα τα έξοδα της παρούσης διακήρυξης, δηλαδή διάφοροι φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες κ.λ.π. θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος οφείλει να τα καταβάλλει μόλις του ζητηθούν.
 5. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση εις την οποία ευρίσκεται το μίσθιο, την έκτασή του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ουδέ εις την λύση του μισθώματος.
 6. Απαγορεύεται απόλυτα από τον μισθωτή η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακόμη δε και σιωπηρά.
 7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μόλις λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε ανάλογη αποζημίωση.
 8. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ενός από τους όρους της παρούσης ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μισθωτού και του εγγυητή του,

ενεχομένων αμφοτέρων για την μικρότερη διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

 1. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.
 2. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.
 3. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς την σύμβαση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου μίσθωσης ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι την λήξη της σύμβασης.
 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
 6. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 7. Απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση του μισθίου για άλλον σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο είναι προορισμένο, δηλαδή για γεωργική (ξερική ή ποτιστική καλλιέργεια) ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό συνεπάγεται την αναποζημίωτη καταγγελία της μισθώσεως και καταβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00 ευρώ ανά στρέμμα, Στην συνέχεια η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, δύναται να προβεί αναπλειστηριασμό σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για την τυχόν διαφορά του μισθώματος της νέας δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
 8. Η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα όπως διακόψει την μίσθωση μέρους

ή όλου του εκμιθωμένου σχολικού αυτού αγρού προ της λήξεως της μισθώσεως για λόγους εκποιήσεως ή εκτελέσεως κοινωφελούς έργου, υποχρεούμενης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποζημιώσει τον ενοικιαστή για τα έξοδα καλλιέργειας και για το απολεσθέν έσοδο του κατά το καλλιεργητικό έτος διακοπής της μίσθωσης τα οποία θα καθορισθούν από κρατικό γεωπόνο.

 1. Για την συμμετοχή στην δημοπρασία πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:

α) Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ποσού ίσου προς το 1/10 του στην παρούσα οριζόμενο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ήτοι εκατό ευρώ (100,00). Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλου ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από την διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρηση των όρων.

β) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου (Δημοτικός εισπράκτορας) ότι δεν οφείλει κανένα ποσό στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, τόσο ο πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του (και από τυχόν άλλες εγγυήσεις). Κανένας δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία αν οφείλει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας για οποιοδήποτε λόγο.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

δ) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 1. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα δεκαήμερο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στο Δημοτικό Σχολείο Σαγεϊκων, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής 2693025481, ή στο τηλέφωνο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κου. Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωνα 6978308950.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων