ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ -Ανοικτό , δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκειακές Τάξεις Ριόλου με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις

       

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  έχοντας υπόψη :

 • Την με αριθ. 8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ.
 • Την υπ΄αριθ. 64321/Α416-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τα΄Β΄) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων.
 • Την με αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2646/25-08-2016 τ. Β΄)
 • Τη με αριθ. 7/2020 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
 • Το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη και πιο ευέλικτη λειτουργία της.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό , δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκειακές Τάξεις Ριόλου με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο

Η ανάθεση από την Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου θα γίνει κατόπιν ανοικτού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε συνάρτηση με τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Την τιμή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 2. Την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου.
 3. Την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε του ιδίου του συμμετέχοντος, είτε ως προερχόμενου από πολύτεκνη οικογένεια.
 4. Την ιδιότητα του επικεφαλούς μονογονεϊκής οικογένειας η οποία πιστοποιείται με έγγραφο από δημόσια αρχή.
 5. Την πιστοποίηση είτε από τον ΕΦΕΤ, είτε από τον ΕΟΠΠΕΠ, είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων όπως το ΕΣΥΔ.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για κάθε μια από τις παραπάνω πέντε περιπτώσεις θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

 • Η οικονομική προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
 • Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα ( 1 ) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω της προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ ( 8 )
 • Τα μόρια για την πολύτεκνη ιδιότητα υπολογίζονται σε πέντε ( 5 ) όταν ο υποψήφιος εκμεταλλευτής του κυλικείου είναι πολύτεκνος και σε τρία ( 3 ) όταν ο υποψήφιος προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια.
 • Τα μόρια για την ιδιότητα του επικεφαλούς μονογονεϊκής οικογένειας υπολογίζονται σε τέσσερα ( 4 ).
 • Ο πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου θα πάρει ένα ( 1 ) μόριο. Ενώ ο πιστοποιημένος είτε μέσω του ΕΟΠΠΕΠ, είτε μέσω των εναλλακτικών σχημάτων πιστοποίησης όπως το ΕΣΥΔ θα πάρει δύο ( 2 ) μόρια.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω:

 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Ιδιωτικά, δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οι παρακάτω υποψήφιοι:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8 και 9 του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄/ 09.02.2007).
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό σχολείο, εντός της Ελλάδας ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Προέδρου ή του εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αχαΐας και του πλειοδότη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού θα έχει ισχύ για εννέα χρόνια, με έναρξη από την 1η Ιουλίου 2020 και λήξη την 30η Ιουνίου 2029 χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Ριόλου, σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο της σχολικής μονάδας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Ριόλου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην είσοδο του Δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα, θα δημοσιευτεί σε δύο καθημερινές τοπικές εφημερίδες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης θα σταλεί και δελτίο τύπου με την περίληψη της προκήρυξης σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

 1. Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει το προσφερόμενο ποσό σε

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

 1. Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 2. Έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ανά μαθητή. Η οικονομική προσφορά πρέπει να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος. Το προσφερόμενο τίμημα θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση θα πρέπει να φέρει την μονογραφή του υποψηφίου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
 4. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 7. Πιστοποιητικό από την εισαγγελία ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 9. Την καταβολή χρηματικής εγγύησης τουλάχιστον 300,00 € ή αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου από τον ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου εντός της Ελλάδας ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θα ήθελε να κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση από την πλευρά του υποψηφίου χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
 12. Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 και του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.
 13. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
 14. Για τη συμμετοχή των ιδιωτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας και του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας και το απόσπασμα του  ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 15. Τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μόνο με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αποκλειόμενης της δυνατότητας καταβολής μετρητών.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αχαΐας. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή κάποιου υποψηφίου στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία υποχρεωτικά κατατίθενται μαζί με την οικονομική προσφορά.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος λόγο της μη συμμετοχής υποψηφίων ή της απόρριψης όσων συμμετείχαν λόγο της έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών τότε μπορεί να γίνει η  απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής σε πρόσωπο που διαθέτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων ούτε και για την απευθείας ανάθεση της εκμετάλλευσης του κυλικείου, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, μη εξαιρουμένου του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Ενώ το τίμημα της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης απόφασης, προσαυξημένο κατά 50%, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 6,00 € ανά μαθητή.

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ( 30 ) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των σαράντα ( 40 ) ημερών.

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο

Το ελάχιστο ποσό της προσφοράς από τον κάθε υποψήφιο ορίζεται στο ύψος των τεσσάρων ( 4,00 ) ευρώ ανά μαθητή ετησίως και για τις 189 εργάσιμες ημέρες. Το ποσό αυτό αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και όποιος από τους υποψηφίους έχει υποβάλλει προσφορά κάτω από την τιμή αυτή αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο

Όποιος υποβάλλει προσφορά για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό θεωρείται αυτοδίκαια ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον όλων των υποψηφίων από την  επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

Α Ρ Θ Ρ Ο   13ο

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όσο και μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της επόμενης  εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο   14ο

Σε περίπτωση, που στην πρώτη θέση ισοψηφούν με τον ίδιο αριθμό μορίων δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τους ζητήσει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 12:00 νέα έγγραφη προσφορά μέσα σε αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 12:00 μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Α Ρ Θ Ρ Ο   15ο

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828/(Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο υπεκμίσθωση ή η ολική ή μερική παραχώρησή της εκμετάλλευσης του κυλικείου σε άλλο άτομο.
 2. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.
 3. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
 4. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση της σχετικής άδειας.
 5. Ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι ( 6 ) μήνες από την υπογραφή της μίσθωσης του κυλικείου.
 6. Το κυλικείο πρέπει να λειτουργεί όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες το σχολείο θα είναι ανοικτό.
 7. Ο μισθωτής είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16ο

Η παρουσία του μισθωτή στο κυλικείο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται στην λειτουργία του από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   17ο

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων υποχρεούνται να καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κάθε σχολικό έτος το ποσό που συμφωνήθηκε για την μίσθωση του κυλικείου σε 3 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη από τις δόσεις αυτές καταβάλλεται την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη δόση την 28η Φεβρουαρίου και η τρίτη δόση την 31η Μαΐου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   18ο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 46, του Νόμου 3801/04.09.2009 (ΦΕΚ Α’ 163/2009) οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων υποχρεούται να εξοφλήσουν τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης για την μίσθωση του κυλικείου στον τοπικό τύπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο   19ο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών από όσους ενδιαφέρονται για συμμετοχή στον διαγωνισμό ξεκινά από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, ήτοι, την έκτη (6η) Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και καταλήγει την δεκάτη (10η) Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ., στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 στο άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα, (Σώσου Ταυρομενέως 50) την δεκάτη (10η) Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  μετά τις 13.00μ.μ.

Α Ρ Θ Ρ Ο   20ο

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής σε κάθε σχολική μονάδα συγκροτείται επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου της, η οποία αποτελείται από πέντε ( 5 ) μέλη τα οποία είναι τα παρακάτω:

 1. Ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Ένα μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
 3. Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του.
 4. Ένα μέλος της μαθητικής κοινότητας του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
 5. Ένα εκπαιδευτικό από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις υγειονομικές διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας διακήρυξης θα πιστοποιείται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   21ο

Ο πλειοδότης στον διαγωνισμό θεωρείται αυτοδίκαια ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκτός και αν παραιτηθεί από το δικαίωμα του αυτό με δήλωση του που υποβάλλεται τόσο μετά το πέρας του διαγωνισμού, όσο και μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία διενέργειάς του. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή καταπίπτουν υπέρ της σχολικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον επόμενο σε μόρια πλειοδότη.

Επίσης αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα παραλάβει από την Σχολική Επιτροπή την σχετική ειδοποίηση, τότε εκπίπτει του δικαιώματος του να αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή καταπίπτουν υπέρ της σχολικής επιτροπής και καλείται ο επόμενος σε μόρια πλειοδότης να υπογράψει την σύμβαση.

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει ανάδοχος. Σε περίπτωση που με τον τρόπο αυτό δεν υπάρξει ανάδοχος τότε εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης.

Στην περίπτωση που υπάρξει πρόωρη λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο τότε διενεργείται νέος διαγωνισμός από την αρχή και το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή καταπίπτουν υπέρ της σχολικής επιτροπής.

Α Ρ Θ Ρ Ο   22ο

Η σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου θα υπογραφεί  από τον Πρόεδρο ή τον εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αχαΐας και από τον πλειοδότη μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο   23ο

Υποχρέωση της Σχολικής Επιτροπής κατά το χρόνο της προκήρυξης είναι να έχει εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την καταλληλότητα του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   24ο

Όλοι οι παραπάνω περιγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην σύμβαση που θα καταρτιστεί για την μίσθωση του κυλικείου της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Ριόλου. Θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση έστω και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης και την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου από την εκμετάλλευση του κυλικείου αυτού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής διενέργειας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα (Σώσου Ταυρομενέως 50), την δεκάτη (10η) Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 13.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις Ριόλου στο γραφείο του Διευθυντή κ. Γεωργίου Παρχά στο τηλέφωνο 26930-99793 από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου τις πρωινές ώρες.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930-22059 και με το γραφείο του Προέδρου στο τηλέφωνο 26930-25591, από όπου επίσης θα μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΡΙΟΛΟ 2020

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων