ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΡΙΟΛΟΥ

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                           (για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του  Γυμνασίου και Λυκειακές Τάξεις Ριόλου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Σώσου Ταυρομενέως 50) την δεκάτη (10η) Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ριόλου και στο τηλέφωνο του Διευθυντή του κου. Πάρχα Γεωργίου 2693099793  από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό τις πρωινές ώρες.  Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2693022059 του γραφείου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και στο τηλέφωνο του Προέδρου 26930-25591.

 

 ΟΡΟΙ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Τρόπος ανάθεσης λειτουργίας κυλικείων

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των

κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνον

κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα. (παρ.1 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003

/30.05.2008 τεύχος Β)

δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Δικαιούχοι – Μη δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής

γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους

διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. (παρ.2 Κ.Υ.Α.

64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή

σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2,

3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού

Σχολείου. (παρ.3 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής                                                                                            

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ

για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα

δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι

καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν

διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του

διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει

και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις,

οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την

αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται εγγυητική επιστολή ποσού 300

Ευρώ.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την

κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η

παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά

αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του

ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της

σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως

καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής

Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι

ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να

μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα

τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης

δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται,

όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο

διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να

έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

(παρ.6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Ποσό προσφοράς/ Υπολογισμός μοριοδότησης

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζετε επί δύο.

  1. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται

ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου πέντε (05) μόρια

Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία μόρια (03)

Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα μόρια (04)

Πιστοποιημένος από ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα μόριο (01)

Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ, είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο μόρια (02)                                                                                                       

 

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η

Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη

προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη

ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. (παρ.16 Κ.Υ.Α.

64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4,00) ευρώ ανά

μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη

διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των

250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το

μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για σχολεία

Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών

ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών. (παρ.11 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003

/30.05.2008 τεύχος Β)

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους

όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. (παρ.12 Κ.Υ.Α.

64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β).

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.

 

6Ε3Μ465ΧΠΗ-ΩΒ8_περίληψη προκήρυξης για Ριόλο

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων