ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προκηρύσσει, ανοικτό, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου Λακκόπετρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών από όσους ενδιαφέρονται για συμμετοχή στον διαγωνισμό ξεκινά από την Εικοστή Πρώτη ( 21 η ) Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και καταλήγει την Εικοστή Πρώτη ( 21 η ) Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ., στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο γραφείο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που βρίσκεται σε λυόμενο οικίσκο στον χώρο του Δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα, (Σώσου Ταυρομενέως 50) την Εικοστή Πρώτη ( 21 η ) Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γυμνάσιο Λακκόπετρας στο γραφείο της Διευθύντριας κ. Γεωργίας Παπαγιαννοπούλου στο τηλέφωνο 26930-51166 από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου τις πρωινές ώρες.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930-25481 και με το γραφείο του Προέδρου στο τηλέφωνο 26930-25591, από όπου επίσης θα μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τρόπος ανάθεσης λειτουργίας κυλικείων

Η ανάθεση από την Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημόσιων σχολείων γίνεται μόνο κατόπιν ανοικτού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε συνάρτηση με τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Την τιμή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 2. Την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου.
 3. Την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε του ιδίου του συμμετέχοντος, είτε ως προερχόμενου από πολύτεκνη οικογένεια. [παράγραφος 1 Κ.Υ.Α. 64321 Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β)]
 4. Την ιδιότητα του επικεφαλούς μονογονεϊκής οικογένειας η οποία πιστοποιείται με έγγραφο από δημόσια αρχή.
 5. Την πιστοποίηση είτε από τον ΕΦΕΤ, είτε από τον ΕΟΠΠΕΠ, είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων όπως το ΕΣΥΔ.

Δικαιούχοι – Μη δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω:

 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.[παράγραφος 2 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008
  τεύχος Β)]
 3. Ιδιωτικά, δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα
  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οι παρακάτω υποψήφιοι:
 4. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 5. Οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι.
 6. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8 και 9 του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄/ 09.02.2007).
 7. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό σχολείο, εντός της Ελλάδας ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [παράγραφος 3 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β)] Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

 1. Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 2. Έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ανά μαθητή. Η οικονομική προσφορά πρέπει να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος. Το προσφερόμενο τίμημα θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση θα πρέπει να φέρει την μονογραφή του υποψηφίου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
 2. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 5. Πιστοποιητικό από την εισαγγελία ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 7. Την καταβολή χρηματικής εγγύησης τουλάχιστον 300,00 € ή αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου από τον ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει
  συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου εντός της Ελλάδας ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θα ήθελε να κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση από την πλευρά του υποψηφίου χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
 10. Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 και του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.
 11. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. [παράγραφος 6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β)]
 12. Για τη συμμετοχή των ιδιωτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας και του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας και το απόσπασμα του ποινικού μητρώου του
  διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 13. Τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μόνο με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αποκλειόμενης της δυνατότητας καταβολής μετρητών.
  Υπολογισμός μοριοδότησης
  Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:
   Η οικονομική προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
   Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα ( 1 ) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω της προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ ( 8 )
   Τα μόρια για την πολύτεκνη ιδιότητα υπολογίζονται σε πέντε ( 5 ) όταν ο υποψήφιος εκμεταλλευτής του κυλικείου είναι πολύτεκνος και σε τρία ( 3 ) όταν ο υποψήφιος προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια.
   Τα μόρια για την ιδιότητα του επικεφαλούς μονογονεϊκής οικογένειας υπολογίζονται σε τέσσερα ( 4 ).

 Ο πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου θα πάρει ένα ( 1 ) μόριο. Ενώ ο πιστοποιημένος είτε μέσω του ΕΟΠΠΕΠ, είτε μέσω των εναλλακτικών σχημάτων πιστοποίησης όπως το ΕΣΥΔ θα πάρει δύο ( 2 ) μόρια.

Ισοψηφία

Σε περίπτωση, που στην πρώτη θέση ισοψηφούν με τον ίδιο αριθμό μορίων δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τους ζητήσει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 12:00 νέα έγγραφη προσφορά μέσα σε αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 12:00 μέχρι να υπάρξει
πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. [παράγραφος 16 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β)]

Ποσό Ελάχιστης Προσφοράς

Το ελάχιστο ποσό της προσφοράς από τον κάθε υποψήφιο ορίζεται στο ύψος των Τεσσάρων ( 4,00 € ) ευρώ ανά μαθητή ετησίως και για τις 189 εργάσιμες ημέρες. Το ποσό αυτό αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και όποιος από τους υποψηφίους έχει υποβάλλει προσφορά κάτω από την τιμή αυτή αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού.

Αποδοχή των όρων της Διακήρυξης

Όποιος υποβάλλει προσφορά για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό θεωρείται αυτοδίκαια ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. . [παράγραφος 12 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β)] Έξοδα Δημοσίευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 46, του Νόμου 3801/04.09.2009 (ΦΕΚ Α’163/2009) οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων υποχρεούται να εξοφλήσουν τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης για την μίσθωση του κυλικείου στον τοπικό τύπο.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων