ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φο.Δ.Σ.Α. : «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα»

                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Λουσικά Αχαΐας

Τ.Κ.: 25.200, Κ.Αχαΐα

Τηλ.: 26930 61202,  Fax: 26930 61900

Email: fodsa2.axaias@gmail.com

 

                        Λουσικά, 15/3/2016

                  Αριθ. Πρωτ.: 42

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 1. Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα», με προϋπολογισμό 199.496,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

 1. Το αντικείμενο αφορά στις «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. Αναλυτικά, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στην από 22/1/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

 1. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/3/2016 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/3/2016 και ώρα 10.00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 1/4/2016 και ώρα 10:30 π.μ.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. και συγκεκριμένα € 3.243,84. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.

 

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες όπως τεκμηριώνονται στο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού. Λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας των εργασιών απαιτείται εμπειρία υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για τουλάχιστον 12 μήνες την τελευταία τριετία.

 

 1. Συνοπτική περιγραφή εργασιών: Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα, δηλαδή διάστρωση και συμπύκνωση απορριμμάτων, προμήθεια μεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη του ημερήσιου όγκου των απορριμμάτων με αυτά, διαμόρφωση κλίσεων, κατασκευή οδών πρόσβασης εντός του χώρου εναπόθεσης, καθαρισμός τάφρων και αυλάκων ομβρίων υδάτων και του παρακείμενου χειμάρρου, λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και όλες τις απαραίτητες προμήθειες ή μεταφορές που ενσωματώνονται στις εργασίες.

Αναγκαία μηχανήματα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών:

 • Συμπιεστής απορριμμάτων που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α.
 • Φορτωτής που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α.
 • Φορτηγό ανατρεπόμενο που διατίθεται από το Φο.Δ.Σ.Α.
 • Μηχανικός εκσκαφέας
 • Ελαστιχοφόρος φορτωτής
 • Φορτηγό αυτοκίνητο (Φ.Δ.Χ.) το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

 

 1. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων των Αθηνών, σε μία ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών, σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας: www.dimosdymaion.gr και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΧΑΝΗΣ

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων