ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΞΕΡΙΚΟΥ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.340

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                   ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, 20/08/2018

 

 

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΞΕΡΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.ΜΟΒΡΗΣ  ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΞΙ (6 ) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική  και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου (ξερικού αγροτεμαχίου) που βρίσκεται στην θέση «Πέρα Τραγάνη» της Τοπικής Κοινότητας Σαγεϊκων της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  (άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  (Πλατεία Δημοκρατίας 1, Κάτω Αχαΐα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 1/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο. Στην δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο δημότες- κάτοικοι του Δήμου ή της Τοπικής Κοινότητας Σαγεϊκων που έχει την κυριότητα της γης. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα .

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5)  χρόνια και αρχίζει από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/10/2023

Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 400,00 € για ξηρική χρήση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για  συνολικής έκτασης ως ξηρικής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού σαράντα ευρώ (40,00 € ) υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί κανείς στην παραπάνω δημοπρασία αυτή θα επαναληφθεί στις 1/10/2018 ημέρα  Δευτέρα και ίδια ώρα.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΑΧΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων