ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.

                             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.

Αρ. πρωτ.: 229/4-4-2017

 

«Εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2017-2018»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 231.447,24 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε.

 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα 2017-2018», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 231.447,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 7/4/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/5/2017 και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 8/5/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ήτοι ποσού 3.733,02 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Π.Δ.Ε. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ. και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας www.dimosdymaion.gr.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΧΑΝΗΣ

\

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων