ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτω Αχαΐα 7 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 9332           

 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

Προκηρύσσει

 

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε € για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 16η  Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 7η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η εγγυητική επιστολή ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, Ν. 4281/2014), δηλαδή σε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά (2.439,02 €).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου www.dimosdymaion.gr.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων